การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2022: Essential Knowledge for Kidney Disease Management
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง The Thai Renal Pharmacist Group Clinical Meeting 2022: Essential Knowledge for Kidney Disease Management
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-008-11-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 10 -11 พ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล ,เภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะไตเสื่อมและโรคไต พบได้บ่อยในกลุ่มประชากรไทยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของประเทศ ผู้ป่วยในกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อคงหน้าที่การทำงานของไตไว้ และบำบัดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตเรื้อรังซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตามการรักษาโรคไตทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยมักจะได้รับยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคร่วมต่าง ๆ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในการทำงานของไต เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะซีด ภาวะความผิดปกติของกระดูกและแร่ธาตุต่างๆ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรับประทานยาปริมาณมาก ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงมีโอกาสเกิดปัญหาเนื่องจากการใช้ยาได้หลายประการ เช่น ปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา, การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้การรักษาไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ ดังนั้นเภสัชกรจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคไต ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ถูกต้องเหมาะสม และลดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยา
การประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ จึงจัดขึ้นมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและสนับสนุนให้เภสัชกรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้และนำไปสู่การปฏิบัติงานจริงในการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไตได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อทีมสหสาขาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการทบทวนและให้ความรู้ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโรคไต ตลอดจนการจัดการโรคร่วม ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การบำบัดทดแทนไต และการปรับขนาดยาให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องในกรณีต่าง ๆ
2.เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต ส่งเสริมแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังแบบสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไต
3.เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
TRPG ,Kidney Disease ,โรคไต
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนได้ที่ www.thaihp.org