การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2565 หัวข้อ : “Drug Use in Special Populations”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2565 หัวข้อ : “Drug Use in Special Populations”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-037-09-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 22 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร eXta health and wellness
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ Video Conference ผ่านทาง Zoom
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร การใช้ยาแก้แพ้ ยากลุ่มแก้ปวดในผู้สูงอายุให้ครอบคลุมอาการ 24 ชั่วโมง และการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมแบบองค์รวมเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเลือกใช้ยาให้ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับยาแก้แพ้ในผู้สูงอายุ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับยาแก้ปวดในผู้สูงอายุ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมแบบองค์รวม
คำสำคัญ
เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยงานเอ็กซ์ต้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบหลัก ภญ.ชุติวรรณ ศรีศักดิ์หิรัญ เบอร์โทรติดต่อ 02-071-2885, 091-004-8144 อีเมลล์ Chutiwansri@cpall.co.th