การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 13
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 13
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-036-09-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร และ ZOOM Webinar
วันที่จัดการประชุม 21 -23 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และหน่วยการวิชาการภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 13 ขึ้น เนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่พบได้มากในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ๆ ของผู้ป่วยในประเทศไทย อัตราที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย และการมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กระบวนการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิต ลดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ การมีเภสัชกรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพในการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะช่วยเพิ่มคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกัน ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ องค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา อีกทั้งการเฝ้าติดตามผลการรักษาผู้ป่วย

ดังนั้น ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacotherapy in Cardiometabolic Diseases ครั้งที่ 13 ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงแนวทางในการบำบัดรักษา และการติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (https://www.ce.pharm.chula.ac.th/) โทรศัพท์ 02-218-8266 หรือe-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนดังนี้  ค่าลงทะเบียนแบบเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม ท่านละ 3,600 บาท  ค่าลงทะเบียนแบบชมออนไลน์ ท่านละ 1,800 บาท