การประชุมวิชาการ
(Online)"การดูแลผู้ป่วยท้องผูกอย่างไร ให้ได้ผลดีและปลอดภัย"
ชื่อการประชุม (Online)"การดูแลผู้ป่วยท้องผูกอย่างไร ให้ได้ผลดีและปลอดภัย"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-051-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 07 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านขายยา โดยผู้ป่วยมักจะเป็นซ้ำหรือมีอาการเรื้อรัง และรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ต้องอาศัยการประเมินอาการและการรักษาที่เหมาะสม ร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "การดูแลผู้ป่วยท้องผูกอย่างไร ให้ได้ผลดีและปลอดภัย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการโรคในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะอาการท้องผูก สาเหตุในการเกิดโรค ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และแนวทางการรักษาและดูแลอาการท้องผูก รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคในระบบทางเดินอาหาร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดอาการท้องผูก ผลกระทบต่อสุขภาพ
4.
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th