การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ควรรู้สำหรับเภสัชกรชุมชน”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง “โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ควรรู้สำหรับเภสัชกรชุมชน”
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-010-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
วันที่จัดการประชุม 18 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่นจำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคที่พบบ่อยในร้านยา แต่พบว่าการรักษามีการให้เพียงยาแก้แพ้เท่านั้น อาจด้วยประเด็นการซักประวัติเพื่อค้นหาปัญหาทางสุขภาพของผู้รับบริการยังไม่ครอบคลุมทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยความรุนแรงได้ ทำให้เภสัชกรชุมชนมีการจ่ายยาพ่นจมูกสเตียรอยด์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ยาดังกล่าวถือเป็นยามาตรฐานที่ช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมา ดังนั้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย ทั้งในส่วนของแนวทางการรักษาและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคร่วมที่พบได้บ่อยสำหรับเภสัชกรชุมชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคดังกล่าว มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนร่วมกับชมรมร้านขายยาจังหวัดขอนแก่นจึงจัดการอบรมเรื่อง “โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่ควรรู้สำหรับเภสัชกรชุมชน”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย ทั้งในส่วนของแนวทางการรักษาและทักษะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคร่วมที่พบได้บ่อยสำหรับเภสัชกรชุมชน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้และโรคร่วมที่พบได้บ่อยกับโรคภูมิแพ้ สำหรับเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
โรคโพรงจมูกอักเสบ , ภูมิแพ้
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจลงชื่อสมัครใน google form