การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2022 (UBPHAR 2022): Update on chronic diseases and pharmacotherapy (Online)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ UBU pharmacy conference 2022 (UBPHAR 2022): Update on chronic diseases and pharmacotherapy (Online)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-009-08-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 04 -05 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมการบริบาลโรคติดเชื้อละโรคอุบัติใหม่แก่บุคลากรในวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ศิษย์เก่า บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
2.เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาท พันธกิจ และผลงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3.เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับเครือข่ายทางวิชาชีพ
เครือข่าย / องค์กรชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
คำสำคัญ
UBPHAR 2022
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบPharMOOC@UBU https://apps.phar.ubu.ac.th/pharmooc/conference_detail.php?conf=95