การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ และสาธารณสุข พ.ศ. 2565 (SICMPH 2022)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ และสาธารณสุข พ.ศ. 2565 (SICMPH 2022)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-022-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผ่านทางระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 03 -05 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สำหรับปี พ.ศ. 2565 นั้น เป็นการจัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ของอาจารย์แพทย์ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์ 2 ศาสตร์ โดยมีความลุ่มลึกพอๆ กันทั้ง 2 ศาสตร์ เปรียบกับสัญญลักษณ์ Pi (TT) ซึ่งมี 2 ขา โดยขาแต่ละข้างหมายถึงแต่ละศาสตร์ เช่น อาจารย์แพทย์เป็นผู้ที่รู้ลึกในศาสตร์ทางการแพทย์ ถ้าอาจารย์แพทย์ท่านใดยังรู้ลึกในอีกศาสตร์หนึ่งด้วย เช่น data science อาจารย์แพทย์ท่านนั้นถือว่าเป็นอาจารย์ Pi-shaped อาจารย์ Pi-shaped มักจะเป็นผู้ที่มี creativity สามารถสรรสร้างงานนวัตกรรม (innovation) จากการบูรณาการ (integration) องค์ความรู้ข้ามศาสตร์ และจากความร่วมมือ (collaboration) กับบุคลากรในศาสตร์อื่น
อย่างไรก็ตาม การสร้างเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ยังคงเป็นเรื่องที่ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาแบบบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรู้ความเข้าใจทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับวงการแพทย์และการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบข้ามศาสตร์
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยใหม่ทั้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทของผู้เข้าร่วมประชุม ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค. 2565 ผู้ร่วมประชุมจากภายในประเทศไทย 1.บุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - 2,000 2.ศิษย์เก่า ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1,000 2,000 3.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาล 1,000 2,000 ร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4.นิสิต นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 500 2,000 5.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 0 3,000 ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 6.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากจังหวัดปัตตานี 500 3,000 ยะลา และนราธิวาส ที่มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด 7.แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 2,000 3,000 ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อใดข้อหนึ่งใน 6 ข้อแรก 8.บุคลากรจากองค์กรที่เข้าร่วมในการข้ามศาสตร์ - 3,000 (ตามองค์กรของวิทยากรที่ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยาย) ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ ลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-15 ก.ค. 2565 ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่ได้รับการสนับสนุน* 7,500 10,000 ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอื่นๆ 15,000 20,000 *เงื่อนไขผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งผลงานวิจัยและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัย จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน หมายเหตุ (ค่าลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 1. เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผ่าน website http://www.sirirajconference.com และเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่านระบบ bill payment ณ จุดบริการรับชำระเงิน ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ผู้ลงทะเบียนต้องชำระเงินก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ลงทะเบียนจะเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนแบบล่วงหน้า 2. สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนแบบล่วงหน้า คือ การลงทะเบียนในอัตราพิเศษ และ meeting package 3. อัตราค่าลงทะเบียนไม่รวมอาหารกลางวัน 4. ผู้เสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์หรือแบบบรรยาย ต้องลงทะเบียนแบบล่วงหน้า ตามอัตราที่กำหนด 5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งผลงานวิจัยและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัย จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน