การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Acute Migraine: Responses to Treatment Acute Migraine Headache การตอบสนองต่อการรักษาไมเกรนแบบเฉียบพลัน
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Acute Migraine: Responses to Treatment Acute Migraine Headache การตอบสนองต่อการรักษาไมเกรนแบบเฉียบพลัน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-035-08-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 28 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปวดศรีษะไมเกรน เป็นอาการที่เกิดจากการบีบตัว และคลายตัวของหลอดเลือดแดงในสมองมากกว่าปกติ ทำให้เกิดอาการปวดศรีษะขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษาช้า จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของระบบรับความเจ็บปวดในสมอง ทำให้มีอาการปวดศรีษะที่รุนแรงขึ้น ความถี่ของการปวดศรีษะเพิ่มมากขึ้น และไม่ตอบสนองต่อยาแก้ปวด ซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในคนที่มีอาการปวดศรีษะไมเกรน

ทางคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นว่าอาชีพเภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ตลอดจนให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับทางเลือกในการให้การรักษา ทั้งการใช้ยา และไม่ใช้ยา รวมถึงเป็นด่านหน้าที่สามารถให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภาวะไมเกรนได้ จึงมีการจัดประชุมวิชาการออนไลน์ขึ้น ในหัวข้อเรื่อง Responses to Treatment Acute Migraine เพื่อให้เภสัชกรได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาชีพในประเด็นดังกล่าว
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรร้านยา เข้าใจถึงภาวการณ์เกิดไมเกรน และ ประเภทของไมเกรนทั้งแบบเฉียบพลัน และ แบบเรื้อรัง รวมถึงอาการร่วมของภาวะไมเกรน
2.เพื่อทราบถึงแนวการรักษา ทั้งการไม่ใช้ยาและการใช้ยาในการรักษาอาการไมเกรน เพื่อให้คำแนะนำให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
คำสำคัญ