การประชุมวิชาการ
CHULA-PHARMA-TALK เรื่อง Evusheld: The answer for those not responding to the covid vaccines.
ชื่อการประชุม CHULA-PHARMA-TALK เรื่อง Evusheld: The answer for those not responding to the covid vaccines.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-034-07-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 25 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ