การประชุมวิชาการ
การพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
ชื่อการประชุม การพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-004-07-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง
วันที่จัดการประชุม 25 -26 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ มีความมุ่งหมายให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัย ขณะปัจจุบันยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน การปนปลอมสารเคมีอันตราย การโฆษณาสรรพคุณ โอ้อวดเกินจริง แสดงถึงกลไกการดำเนินงานควบคุมกำกับดูแลยังต้องปรับตัวและเท่าทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนับเป็นเครือข่ายที่ร่วมกันในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบอำนาจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการประสานงานระหว่างส่วนกล่างและส่วนภูมิภาค เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ ที่เป็นประโยชน์ต่องานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือ เสนอนโยบาย และเรื่องอื่นๆ ในการวางแผน การปรับปรุง กฎเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามระเบียบและข้อกฎหมาย
3. เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ด้วยหลักวิชาการ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองประเทศ
คำสำคัญ
ระเบียบวิธีวิจัย การทบทวนวรรณกรรมสำหรับงานวิจัย แนวทางการด้วิจัย สถิติกับงานวิจัย ด้านสาธารณสุข