การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปี 2565 : สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) เรื่อง Regulatory Big Change in Global Health Authority, Industry, Professional and Technology
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปี 2565 : สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) เรื่อง Regulatory Big Change in Global Health Authority, Industry, Professional and Technology
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-006-08-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 09 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคม RAPAT
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิก เกี่ยวกับ ยุทธศาสตร์ของ อย. การพัฒนาองค์กรและการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ในรูปแบบ FDA Smart Life รวมถึงแนวทางหลักเกณฑ์การตรวจ GPP ที่มีผลบังคับใช้แล้ว รและเเนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของงานด้านทะเบียนผลิิตภัณฑ์ในระดับสากล จึงได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังกล่าวสำหรับการให้จัดการประชุมวิชาการประจำปีให้กับสมาชิกสมาคม ซึ่งเป็นเภสัชกรผู้ที่ทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ จากหน่วยงานผู้ผลิต ผู้นำสั่ง ผู้แทนจำหน่วย และผู้ประกอบการอิสระ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพให้กับสมาชิก
วัตถุประสงค์
ให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1)ยุทธศาสตร์ของ อย. การพัฒนาองค์กรและการให้บริการ
2)แนวทางการตรวจ GPP, Guideline and Inspection Plan
3)เเนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของงานด้านทะเบียนผลิิตภัณฑ์ในระดับสากลทั้งทาง technology และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐในประเทศต่างๆ
คำสำคัญ
To be added.
วิธีสมัครการประชุม
ผ่าน google form ของสมาคมฯ