การประชุมวิชาการ
การอบรมวิชาการ : Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ RA ประจำปี 2565
ชื่อการประชุม การอบรมวิชาการ : Introductory Course Regulatory Affairs และ การพัฒนาศักยภาพ RA ประจำปี 2565
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-005-08-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม ริชมอนด์ - จ.นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 25 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมฯ 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับสมาชิกของสมาคม ฯ ที่ทำงานด้าน Regulatory Affairs ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ ภาพรวมเกี่ยวกับกรอบกฎหมายระดับนานาชาติของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความก้าวหน้าในสายงานตามกรอบสมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (RACF - Regulatory Affairs Competency Framework) และกรอบสมรรถนะของวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางโครงการ STARx (STRATEGIC TRAINING & ACCREDITATION OF REGULATORY EXCELLENCE) ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพเภสัชกรทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) จึงจัดการประชุมวิชาการและเรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานเภสัชกรรมทะเบียนและกฏหมายผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกฯและผู้ที่ให้ความสนใจ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1) บทบาทหน้าที่ มาตรฐานการทำงาน จรรยาบรรณ ความก้าวหน้าในสายงาน
2) กรอบสมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ
เภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์, จรรณยาบรรณ, สมรรถนะวิชาชีพเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
วิธีสมัครการประชุม
to be added - (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)