การประชุมวิชาการ
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ “Outcome-Based Education”
ชื่อการประชุม การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ “Outcome-Based Education”
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-2-000-011-07-2565
สถานที่จัดการประชุม Online Seminar
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ เภสัชกร บุคลากรวิทยาลัยเภสัชศาสตร์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยที่เปิดการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์นั้น ๆ เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อาจารย์และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร โดยการออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจัดโครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) เพื่อให้อาจารย์ เภสัชกร และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้และความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตร์ตาม Outcome Based Education (OBE)
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตร์ให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) ที่แต่ละหลักสูตรกาหนดได้
คำสำคัญ
การศึกษาทางเภสัชศาสตร์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ Outcome Based Education, Outcome based learning
วิธีสมัครการประชุม
https://forms.gle/mHwVSjyPtuGW1G9y5