การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Update on Pain Management under ongoing Covid19 in Community Pharmacy.
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการออนไลน์ (webinar) เรื่อง Update on Pain Management under ongoing Covid19 in Community Pharmacy.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-033-08-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 31 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการปวดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในร้านขายยา โดยเฉพาะวัยทำงานซึ่งพบอาการปวดได้ค่อนข้างบ่อย และมีจำนวนที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการทำงาน และการดำเนินขีวิตประจำวัน ซึ่งอาการปวดก็จะมีหลากหลายรูปแบบ และแต่ละอาการปวดก็จะมีการเลือกใช้ยาที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นกับลักษณะ ตำแหน่ง ความรุนแรงของอาการปวด ทางเราจึงเห็นถึงความสำคัญของการประเมินอาการปวด และ การเลือกใช้ยาบรรเทาอาการปวด พร้อมให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องสำหรับเภสัชกรชุมชนที่เป็นผู้ให้การรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ยาและให้คำแนะนำและคำปรึกษาการจัดการอาการปวดได้อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ