การประชุมวิชาการ
การสัมมนา "เมื่อกัญชาเสรี เภสัชกรจะต้องรับมืออย่างไร"
ชื่อการประชุม การสัมมนา "เมื่อกัญชาเสรี เภสัชกรจะต้องรับมืออย่างไร"
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-020-07-2565
สถานที่จัดการประชุม Zoom
วันที่จัดการประชุม 24 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
กัญชาเสรี