การประชุมวิชาการ
(Online)"Making Right Choices of Rhinitis Allergies and Superficial Fungal infection in Primary Care"
ชื่อการประชุม (Online)"Making Right Choices of Rhinitis Allergies and Superficial Fungal infection in Primary Care"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-050-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 06 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด การประเมินอาการและดารเลือกใช้ยาที่เหมาะสมเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของเภสัชกร ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับโรค แนวทางการรักษาโรค หลักการประเมินประสิทธิภาพของยา จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่จะมั่นใจว่ายาที่ส่งมอบให้กับผู้ป่วยนั้นเหมาะสมกับโรค มีประสิทธิภาพที่ดี และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "Making Right Choices of Rhinitis Allergies and Superficial Fungal infection in Primary Care" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการที่พบได้บ่อยได้แก่ Aleergis Rhinitis และ Superficial Fungal Infection ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึง การประเมินความรุนแรงของโรค Allergic Rhinitis หลักการเลือกใช้ยา แนวทางการรักษาและป้องกันการเกิด Allergic Rhinitis ในระยะยาว การประเมินอาการติดเชื้อที่ผิวหนัง การจำแนกประเภทของการติดเชื้อ และการเลือกใช้ยารักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา แนวการการรักษาและป้องกันการเกิดโรคในระยะยาว
เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว และ การรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาการของโรค และการประเมินความรุนแรงของโรค Allergic Rhinitis
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการเลือกใช้ยา แนวทางการรักษาและป้องกันการเกิด Allergic Rhinitis ในระยะยาว
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง การจำแนกประเภทของการติดเชื้อ และการเลือกใช้ยารักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา แนวการการรักษาและป้องกันการเกิดโรคในระยะยาว
คำสำคัญ
Aleergis Rhinitis ,Superficial Fungal Infection ,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th