การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 เรื่อง MDCU congress 2022 “75th Anniversary: The Stories of Success”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 เรื่อง MDCU congress 2022 “75th Anniversary: The Stories of Success”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-032-08-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 17 -19 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ แพทย์ประจาบ้าน เภสัชกร พยาบาล นิสิตปริญญาโท-เอก นิสิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีภารกิจที่สาคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า การให้บริการทางการแพทย์และการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องสาหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ดังนั้น ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ จาเป็นต้องมีการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานที่มีคุณค่าเหล่านี้ควรได้รับการเผยแพร่เพื่อชี้นาสังคม เพิ่มประสิทธิภาพ และประกันคุณภาพในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในประเทศ การจัดประชุมวิชาการประจาปีซึ่งเป็นกิจกรรมที่สาคัญกิจกรรมหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมด้วยการนาเสนอความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งในด้านการรักษาโรค การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสพิเศษในวาระครบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีแผนจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสาเร็จทางด้านวิชาการและด้านวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ และกิจกรรมเสริมความสมานสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วน ศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ จุฬา ฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานประชุมวิชาการประจาปี ครั้งที่ 58 หรือ MDCU Congress 2022 ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “75th Anniversary: The Stories of Success” ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ซึ่งผู้สนใจสามารถเลือก เข้าร่วมงานได้ ณ สถานที่จัดงาน หรือประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting platform)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์ การวิจัย และการสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
2. เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขจากสถาบันอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คำสำคัญ