การประชุมวิชาการ
(Online)“Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health: What We Need to Know ?”
ชื่อการประชุม (Online)“Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health: What We Need to Know ?”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-049-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 20 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาลและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดปัจจุบันอุบัติการณ์ของโควิด-19 ในประเทศไทยยังพบเคสใหม่ในจำนวนมากหนึ่งในผลกระทบของการติดเชื้อโควิด-19 คืออาการ Long COVID ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว กลุ่มอาการ Long COVID สามารถพบได้หลากหลายแบบ และอาจะส่งผลต่อโรคต่างๆ เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคทางสุขภาพจิต เป็นต้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของ Long COVID ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันความรุนแรงของอาการ Long COVID เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Impact of Long COVID on NCDs and Mental Health: What We Need to Know ?” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกลุ่มอาการ Long COVID ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือโรคทางสุขภาพจิต การป้องกันความรุนแรง รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย และ การรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ COVID-19 และอาการ Long COVID
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงกลุ่ม อาการ Long COVID สาเหตุและแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงระบบภูมิคุ้มกัน ผลกระทบจากการติดเชื้อ COVID-19 และแนวทางการสร้างภูม้คุ้มกันสำหรับผู้ป่วย
คำสำคัญ
Long COVID,NCDs,Metal Health
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th