การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเชื้อราทางการแพทย์ในวาระ 90 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์เมระนี เทียนประสิทธิ์
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเชื้อราทางการแพทย์ในวาระ 90 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์เมระนี เทียนประสิทธิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-021-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Synchronous ผ่านโปรแกรม Zoom meeting และ Asynchronous ผ่านวีดีโอในระบบ Facebook กลุ่มปิด
วันที่จัดการประชุม 19 -20 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย สำหรับตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ในทุกสาขา สัตวแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันมีการพัฒนาความรู้ งานวิจัย เกี่ยวกับการวินิจฉัยและรักษาโรคเชื้อราทางการแพทย์ที่ครอบคลุมรวมตั้งแต่เชื้อราบริเวณผิวหนัง เล็บ ไปจนถึงการติดเชื้อในอวัยวะภายใน ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้มีความจำเป็นต่อแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการประชุมวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวมีน้อย ร่วมกับครบรอบ 90 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์เมระนี เทียนประสิทธิ์ อดีตหัวหน้าสาขาโรคผิวหนัง ผู้จัดตั้งภาควิชาตจวิทยาและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรา ของภาควิชาตจวิทยาจึงได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “เชื้อราทางการแพทย์ในวาระ 90 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ นายแพทย์เมระนี เทียนประสิทธิ์” เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ในทุกสาขา สัตวแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลที่สนใจ โดยเรียนรู้ผ่านตัวอย่างผู้ป่วยที่มีภาวะที่น่าสนใจในเวชปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางคลินิก ทั้งนี้ลักษณะการจัดการอบรมเป็นไปตามนโยบาย social distancing ตามที่คณะฯ กำหนด โดยจะมีรูปแบบการจัดงานดังนี้
2.1 งานประชุมวิชาการประจำปี วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ช่วงเวลา 12.00- 15.30 น และวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ช่วงเวลา 8.30 น. – 15.30 น. ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Synchronous และโปรแกรม Zoom meeting
2.2 การเผยแพร่วีดีโองานประชุมวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 และวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ร่วมถึงวีดีโอการเรียนการสอนโรคเชื้อราที่ผิวหนังและเล็บ ผ่านช่องทางวีดีโอใน Facebook กลุ่มปิด เป็นระยะเวลา 2 เดือนหลังวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์ในทุกสาขา สัตวแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และพยาบาลที่สนใจ เกี่ยวกับเชื้อราทางการแพทย์ผ่านการศึกษาผู้ป่วยที่มีภาวะที่น่าสนใจในเวชปฏิบัติ ให้มีความรู้และทราบแนวทางในการรักษาอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการระลึกถึงศาสตราจารย์ นายแพทย์เมระนี เทียนประสิทธิ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี ชาตกาลอีกด้วย
คำสำคัญ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzdgi_qn3O2gE4aBHFOVjzxe9jLNObNxm9LQB4GEXM-Q_qWg/viewform
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ facebook : SirirajDerm , Line : @474dkehd โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน