การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาวที่พบบ่อยในร้านยา Most common vaginal discharge in pharmacy community
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาวที่พบบ่อยในร้านยา Most common vaginal discharge in pharmacy community
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-022-08-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 21 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 120 – 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง โรคทางนารีเวชที่มากับอาการตกขาวที่พบบ่อยในร้านยา Most common vaginal discharge in pharmacy community โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยการติดเชื้อในช่องคลอด การสร้างสมดุลในช่องคลอด การวินิจฉัยการผิดปกติในช่องคลอด และบทบาทของ lactic acid ในช่องคลอด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควินิจฉัยอาการตกขาว การปรับสมดุลในช่องคลอด และการตัดสินใจจ่ายยาให้ถูกต้อง
คำสำคัญ
อาการตกขาว, การปรับสมดุลในช่องคลอด