การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน “Research in the VUCA World” งานวิจัยในสถานการณ์ VUCA (ห้อง 1)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ภายใต้ธีมงาน “Research in the VUCA World” งานวิจัยในสถานการณ์ VUCA (ห้อง 1)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-019-07-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ และประชุม online
วันที่จัดการประชุม 25 -27 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวน 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง เป็นสถานการณ์ที่มีความยากลำบากและมีผลกระทบที่ใหญ่หลวงกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในด้านการดำรงชีวิตของประชาชน การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบอย่างหนักต่อระบบบริการสุขภาพซึ่งเป็นเสมือนด่านหน้าที่ต้องรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น บุคลากรทางสาธารณสุขต้องทำงานอย่างหนัก ทั้งการรักษา การส่งเสริม การป้องกัน การเฝ้าระวัง และการสอบสวนโรค อีกทั้งยังต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ รวมถึงดูแลสุขภาพของตน เพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ยา และวัคซีน อีกทั้งต้องศึกษา วิจัย ค้นคว้าเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดที่มีการเปลี่ยนแปลงและกลายพันธุ์ การบริหารจัดการเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ การบริหารจัดการเตียงเพื่อรับผู้ป่วยได้เพียงพอ เหมาะสม ทันเวลา

ชมรมเครือข่ายงานวิจัยในโรงพยาบาล เล็งเห็นการพัฒนากระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนางานวิจัยใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ทั้งทางด้านการรักษา การส่งเสริม การป้องกัน และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กระตุ้นให้มีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข และเพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเผยแพร่ผลงานวิจัย
2. เพื่อการพัฒนาแกนนำ/บุคลากรด้านวิจัยอย่างต่อเนื่อง พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการวิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตรศึกษาของแต่ละศูนย์การแพทย์ฯ
3. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านคลินิกและแพทยศาสตรศึกษาของแต่ละศูนย์แพทย์ฯ ให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานวิจัยที่มีส่วนส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของศูนย์แพทย์ฯ ในเขตภาคเหนือ
4. เพื่อเกิดการประสานงานเครือข่ายวิจัยในเขตภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตรศึกษาแก่บุคลากรอาจารย์แพทย์
5. พัฒนาบุคลกรโดยการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดเวทีนำเสนอผลงานในระดับภาคของเครือข่าย ส่งเสริมการนำเสนอผลงานในประเทศ และระดับนานาชาติพัฒนาให้เกิดผลงานวิจัยทางคลินิกและแพทยศาสตรศึกษาของแต่ละศูนย์แพทย์ฯ และงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบัน (multicenter) ให้มีคุณภาพ ทัดเทียมระดับสากล
คำสำคัญ
เครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล