การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การประสานเครือข่ายเฝ้าระวังด้านยาตลอดห่วงโซ่การกระจายยา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การประสานเครือข่ายเฝ้าระวังด้านยาตลอดห่วงโซ่การกระจายยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-018-07-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทและสปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
วันที่จัดการประชุม 24 -27 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกมาตรการกากับดูแลผลิตภัณฑ์ยาให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ โดยกาหนดเป็นมาตรการในการกากับดูแลสถานประกอบการด้านยาที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะได้รับยาที่ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ประกาศกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการด้านยา เช่น กฎกระทรวงสาธารณสุข กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตยาแผนปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2563) ระบุให้ผู้รับอนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันและผู้รับอนุญาตนาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันต้องผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายยาแผนปัจจุบันที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกฎกระทรวง การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 ระบุให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจาสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท รวมถึงแนวทางการจัดการปัญหาคุณภาพยา ที่อาศัยอานาจตามมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ดังกล่าว จาเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับความร่วมมือ และการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกากับดูแลยาในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตนาหรือสั่งยาแผนปัจจุบันและร้านขายยา หรือหน่วยงานผู้สั่งใช้ยาอย่างโรงพยาบาลรัฐบาลซึ่งเป็นภาคส่วนใหญ่ที่สุดในการกระจายยาให้แก่ผู้ป่วย...
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างเครือข่ายระบบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยา และสื่อสารมาตรการกากับดูแลยาตลอดห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาล
คำสำคัญ
การประสานเครือข่ายเฝ้าระวังด้านยาตลอดห่วงโซ่การกระจายยา