การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Problem-bases Conference 2022 “Suandok the Series: EP1”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2565 เรื่อง Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Problem-bases Conference 2022 “Suandok the Series: EP1”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-017-07-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 21 -22 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาในสายวิชาชีพดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 100 คน และ online 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิชาการทางการแพทย์ ทำให้เกิดองค์ความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามด้วยความหลากหลายของข้อมูลทางการแพทย์ ทำให้เป็นข้อจำกัดสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ดูแลผู้ป่วยหลากหลาย เช่น แพทย์เพิ่มพูนทักษะ (intern) หรือแพทย์ทั่วไป

ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญ จะได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมเวชปฏิบัติที่พบบ่อยทางคลินิก
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ