การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 21 HIV/AIDS Workshop 2022 VIRTUAL CONFERENCE เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 21 HIV/AIDS Workshop 2022 VIRTUAL CONFERENCE เรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-020-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 27 -28 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์,เภสัชกร,พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลทั่วไป โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชุกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เป็นจำนวนมาก มีการประมาณการว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมประมาณ 1 ล้านคน การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเหล่านี้โดยเฉพาะการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ตลอดจนการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส จะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ในปัจจุบันราคาของยาต้านไวรัสถูกลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับยาต้านไวรัสตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิประกันสังคม ซึ่งได้ขยายผลทั่วประเทศ และผู้ป่วยบางส่วนสามารถจ่ายค่ายาต้านไวรัสได้เอง ดังนั้นแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์สำหรับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ เพื่อให้การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีเชื้อไวรัสดื้อยา แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ดูแลรักษาผู้ป่วยจำเป็นต้องมีความรู้ในการป้องกันการเกิดเชื้อไวรัสดื้อยาและสามารถตรวจพบได้แต่เนิ่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนสูตรยาให้มีประสิทธิภาพในการรักษาต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่แพทย์ รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเน้นความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที และเปิดโอกาสให้สามารถซักถาม ปรึกษาปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ราคา 1,000 บาท ลงทะเบียนหลัง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ราคา 1,500 บาท (กรุราลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565) ลงทะเบียนผ่าน Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq-S69ugQhBno9egmoc2ajI6-Z0KQuDiDyDX8Sq8kzabLfXQ/viewform?usp=sf_link ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 09-4154-2369, 0-2716-6922 โทรสาร. 0-2716-6923 Email : thai_aids@hotmail.com