การประชุมวิชาการ
(online) Outsource Qualification
ชื่อการประชุม (online) Outsource Qualification
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-018-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 27 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อในอุตสาหกรรมยา ทั้งที่อยู่ในโรงงานยา สถานที่นำสั่งยา และสถานที่กระจายยา
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมยา ตั้งแต่การผลิตยา นำสั่งยาไปจนถึงกระจายยานั้น มีกิจกรรมบางอย่างที่ ผู้ประกอบการทั้ง ผู้ผลิต ผู้นำสั่งยา หรือผู้กระจายยา ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเนื่องจากเหตุผลในแง่ที่ ขาดความรู้ความชำนาญในการทำกิจกรรมนั้น ๆ หรือแม้กระทั่งที่ว่าขาดความคุ้มทุนทางการเงินในการลงทุนทำด้วยตัวเอง จึงต้องทำการจ้างกิจกรรมเหล่านี้ไปยัง Outsource ที่มีความรู้ความชำนาญ และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า การเลือกและประเมิน outsource มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยการทำ Outsource Qualification เพื่อเลือกว่า Outsource เหล่านี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการจัดทำข้อตกลงร่วมกับ Outsource ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่จะต้องกำหนดให้ชัดเจน GMP และ GDP ของ PIC/S ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำมาประกาศเป็นข้อกำหนดผู้ผลิตยา รวมถึงข้อกำหนด GDP สำหรับนำสั่งและกระจายยาในประเทศไทย โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง นอกจากนี้การจัดการ Outsource ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่า กิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ Outsource จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อคุณภาพยา
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ทราบหลักการของการจัดทำแผนการทำ Qualification ของ Outsource โดยใช้ Risk Based Approach
• เพื่อเรียนรู้การทำ Questionnaire และ Technical Agreement ของการทำ Outsource Qualification จากตัวอย่างจริงที่มีการใช้ในอุตสาหกรรม
คำสำคัญ
Outsource, Outsource Qualification, GDP, GMP
วิธีสมัครการประชุม
สมัครทางออนไลน์ได้ที่ http://tipa.or.th/tipa/register/ ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TIPA คนละ 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) บุคคลทั่วไป คนละ 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) วิทยากร : อาจารย์ ภก.ประเสริฐ เลิศเลอพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง