การประชุมวิชาการ
(online) Supplier Qualification
ชื่อการประชุม (online) Supplier Qualification
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-017-09-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 09 ก.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อ ในอุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุตั้งต้นและวัสดุการบรรจุ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตยา โดยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของวัตถุตั้งต้นและวัสดุการบรรจุก็คือผู้ส่งมอบ (supplier) ของเหล่านี้ PIC/S GMP และระบบคุณภาพ ได้กำหนดเรื่องการจัดซื้อวัตถุตั้งต้น และวัสดุการบรรจุโดยเฉพาะวัสดุการบรรจุปฐมภูมิและวัสดุบรรจุที่พิมพ์ข้อความแล้วเป็นการดำเนินการที่สำคัญต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้โดยเฉพาะและมีรายละเอียดของผู้ส่งมอบ และต้องซื้อจากผู้ส่งมอบที่ผ่านการรับรองและมีรายชื่ออยู่ในข้อกำหนดของวัตถุตั้งต้นและวัสดุการบรรจุชนิดนั้น นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญกว่าข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามนั้นก็คือ กิจกรรมที่เกิดจากผู้ส่งมอบ นั้นเป็นกิจกรรมที่เกิดจากหน่วยงานภายนอก ต้องมีระบบการจัดการที่ดี เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพของยา
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ทราบหลักการของการจัดทำแผนการทำ Qualification ของ Supplier โดยใช้ Risk Based Approach
• เพื่อเรียนรู้การทำ Questionnaire และ Technical Agreement ของการทำ Supplier Qualification จากตัวอย่างจริงที่มีการใช้ในอุตสาหกรรม
คำสำคัญ
supplier qualification, supplier, ผู้ส่งมอบ, Risk Based Approach
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทาง http://tipa.or.th/tipa/register/ ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TIPA คนละ 536 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) บุคคลทั่วไป คนละ 856 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) วิทยากร : อาจารย์ ภก. ประเสริฐ เลิศเลอพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง