การประชุมวิชาการ
(Online)"ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย"
ชื่อการประชุม (Online)"ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-045-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 06 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล ฟและส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอด การคัดเลือกยาและควบคุมคุณภาพของยาเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของเภสัชกร ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงแนวทางการดำเนินการจัดซื้อ การคัดเลือกยา และการประยุกต์ใช้ หลักเกณฑ์ Price Performance เพื่อที่จะมั่นใจว่ายาที่ส่งมอบให้กับผู้ป่วยนั้น มีประสิทธิภาพที่ดี และปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ ทำอย่างไรให้จัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องปลอดภัย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล แนวทางการจัดซื้อ วิธีการจัดซื้อ การตั้งเกณฑ์การคัดเลือกยา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของยา โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance รวมถึงประสบการณ์ของโรงพยาบาลในการประยุกต์ใช้ Price Performance เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อยา และ การรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง และการประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการการคัดเลือกยา โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และการควบคุมคุณภาพของยา การประยุกต์ใช้เกณฑ์ต่างๆตามแนวทาง Price Performance
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th