การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2565 : เรื่อง Regulatory Science Excellence for Quality Part Preparation
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2565 : เรื่อง Regulatory Science Excellence for Quality Part Preparation
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-004-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Webinar
วันที่จัดการประชุม 22 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 300 คน และผุ้สนใจทั่วไป 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตำรับยาด้านคุณภาพของยาให้ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงานด้านทะเบียน ซึ่งสมาคมฯ ต้องการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จึงได้จัดการประชุมวิชาการที่ให้ความรู้ในส่วนของ Quality Part Preparation เพื่อสมาชิกสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ สมาคมฯได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างและแผนการดำเนินงานของสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงโครงการการตรวจสอบวิเคราะห์ยาในท้องตลาด (Green Book) ซึ่งมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมยา ทั้งผู้ผลิต ผู้นำสั่ง หรือผู้จำหน่ายยา เป็นการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับยามีคุณภาพและปลอดภัย และตรงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1) ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและแผนการดำเนินงานของสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) ให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับโครงการการตรวจสอบวิเคราะห์ยาในท้องตลาด (Green Book)
3) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนตำรับยาด้านคุณภาพของยาให้ครบถ้วนและถูกต้อง
คำสำคัญ
Quality part preparation, Drug registration, Green book
วิธีสมัครการประชุม
สมาชิก สมัครผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ5hktOwEN-vVUqY_MlVX0bsvw-GEQhMJ0vZpu_ZKuuxsXuw/viewform?usp=sf_link ผู้สนใจที่ไม่ใช่สมาชิก สมัครผ่าน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeykc2zmtFN3ztZ9OeqCHObX_v3bCqS5Okg01uhnxTBkfS0Mg/viewform?usp=sf_link