การประชุมวิชาการ
(Online)“Healthcare Policy Update, Real Practice Sharing: Pharmaceutical Procurement Process”
ชื่อการประชุม (Online)“Healthcare Policy Update, Real Practice Sharing: Pharmaceutical Procurement Process”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-044-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 05 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับโรคและการรักษาโรค รวมถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ นโยบายของภาครัฐ และแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดต่างๆในการปฏิบัติงานจริง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เภสัชกรผู้ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีความเข้าใจและสามารถนำมาปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Healthcare Policy Update, Real Practice Sharing: Pharmaceutical Procurement Process” ขึ้น
วัตถุประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและการบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวทางการประยุกต์ใช้ MCDA กับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรฐานของภาครัฐ
3. เพื่อให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมคุณภาพของเวชภัณฑ์โรงพยาบาลได้อย่างถูกต้องตามหลักการนโยบายของภาครัฐและต้นสังกัดของตน
คำสำคัญ