การประชุมวิชาการ
(Online)"เวียนหัว บ้านหมุน ทราบแล้วเปลี่ยน"
ชื่อการประชุม (Online)"เวียนหัว บ้านหมุน ทราบแล้วเปลี่ยน"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-043-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 24 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีเวียนหัวที่รุนแรง และอาจจะเข้ากับอาการบ้านหมุนได้บ่อยมากขึ้น และโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วย การประเมินอาการและแนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยควบคุมอาการและป้องกันการกำเริบ และส่งผลให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีดังเดิม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ " เวียนหัว บ้านหมุน ทราบแล้วเปลี่ยน"
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการเวียนหัวบ้านหมุน การจำแนกอาการบ้านหมุนกับอาการเวียนหัวและมึนหัวอื่นๆ แนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาอย่างเหมาะสม และบทบาทของ EGb 761® ต่อการรักษาโรคบ้านหมุน รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาและป้องกันการเกิดซ้ำของอาการบ้านหมุน ทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกอาการและการประเมินความรุนแรง ของอาการเวียนหัวบ้านหมุน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง แนวทางการรักษา อาการเวียนหัวบ้านหมุน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทของ EGb 761® ต่อการรักษาโรคเวียนหัวบ้านหมุน
คำสำคัญ
Virtigo,EGb 761®
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th