การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรเขตสุขภาพที่5 การใช้ยาต้านจุลชีพ ยาลดความดันโลหิตสูงและยารักษาภาวะโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเหมาะสม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกรเขตสุขภาพที่5 การใช้ยาต้านจุลชีพ ยาลดความดันโลหิตสูงและยารักษาภาวะโรคหัวใจล้มเหลวอย่างเหมาะสม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-018-08-2565
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมโรงพยาบาลราชบุรีและแบบออนไลน์)
วันที่จัดการประชุม 23 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรในเขตสุขภาพที่ 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) และเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ มีการกำหนดเป็นมาตรการให้โรงพยาบาลมีการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ซึ่งพบว่าการดำเนินการระบบการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์เชื้อดื้อยา ลดปริมาณการใช้ยาด้านจุลชีพและเพิ่มอัตราการตอบสนองต่อการรักษา นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังตระหนักและให้ความสำคัญกับโรคไม่ติดต่อ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาสุขภาพลำดับต้นๆของประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพคนไทยพบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 14 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของคนไทย นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงและเสียชีวิตเมื่อมีการติดเชื้อโควิด19อีกด้วย ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนให้ระบบบริการสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพรวมทั้งระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเป็นนโยบายที่ต้องดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรีจึงมีความประสงค์จะจัดการประชุมวิชาการเรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ ยาลดความดันโลหิตสูงและยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างเหมาะสม เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และความเข้าใจในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้การใช้ยาเกิดความเหมาะสม ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1)ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านแนวทางการรักษา การเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ ยาลดความดันโลหิตสูงและยารักษาโรคภาวะล้มเหลวที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
2)ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้ที่จะนำไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและภาวะหัวใจล้มเหลว
3)ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพรวมทั้งระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อ
คำสำคัญ
DUE-AMR , Hypertension , Heart Fair
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนการประชุมโดยส่งใบสมัครการเข้าร่วมประชุมได้ที่คุณจริยา ศรสิทธิ เลขากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี E-mail: jariyasornsit@gmail.com เบอร์โทร 0922801355