การประชุมวิชาการ
การศึกษาดูงานด้านระบาดวิทยา กฎหมาย และคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การศึกษาดูงานด้านระบาดวิทยา กฎหมาย และคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-018-07-2565
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 07 -09 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การศึกษาดูงานด้านระบาดวิทยา กฎหมาย และคุ้มครองผู้บริโภค ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร นคบส. รุ่นที่ 8
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
ระบาดวิทยา