การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022 Empowering competency of pharmacotherapist in patient care
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022 Empowering competency of pharmacotherapist in patient care
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-017-08-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดการประชุม 17 -19 ส.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด โดยความร่วมมือ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรมสามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยจึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2022: Empowering competency of pharmacotherapist in patient care โดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเภสัชบำบัดในแต่ละสาขา เพื่อเน้นให้เภสัชกรสามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลผู้ป่วยในเวชปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมใน
การดูแลผู้ป่วย
2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ในแต่ละสาขา
คำสำคัญ
Empowering
วิธีสมัครการประชุม
ช่องทางที่ 1 กรอกข้อมูลในใบสมัครและส่งผ่านทางอีเมล : thaibcp@gmail.com ช่องทางที่ 2 กรอกข้อมูลการลงทะเบียนผ่านทาง Link : https://bit.ly/3Og74oG (โปรดทำการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ Gmail หรือ Google Account ของท่านเพื่อลงทะเบียนผ่าน Link)