การประชุมวิชาการ
(Online)รักษากรดไหลย้อนอย่างไรให้ได้ผล
ชื่อการประชุม (Online)รักษากรดไหลย้อนอย่างไรให้ได้ผล
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-042-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 24 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
โรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมากขึ้น จานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน จากการสารวจโดยกรมสุขภาพจิตพบว่าประชาชน 51.85% มีความเครียดและความวิตกกังวล ซึ่ง
เมื่อ เกิดความเครียด กระเพาะอาหาร ลาไส้ หรือหลอดอาหารจะทางานได้น้อยลง และหลั่งกรดออกมามากขึ้น
จึงมีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนมากขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดจากอาการแสบร้อนกลางอก จุกแน่นหน้าอก ผู้ป่วยจานวนมากขึ้นที่ประสบปัญหากรดไหลย้อนจากความเครียด จึงมาใช้บริการที่ร ้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คาแนะนาเบื้องต้นกับผู้ป่วย
อย่างไรก็ดี การรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนนั้นต้อง “ใช้เวลา” บางทีอาจจะต้องรักษาเป็นเดือน ๆ กว่าอาการจะบรรเทาลง ร้านขายยาจึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนและการรักษาโรคกรดไหลย้อน จึงจะสามารถจ่ายยา ที่ “ได้ผล” ในการจัดการกับโรคกรดไหลย้อน
การจัดสัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และร่วมกันปลูกจิตสานึกของสมาชิกชมรมร้านขายยา ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชานาญ การให้บริการและคาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฎิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อ สารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3) เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
GERD, Heartburn, Acid Pocket, Alginate, Reflux suppressants, Lifestyle modification
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th