การประชุมวิชาการ
(Online)การรักษามะเร็งสมัยใหม่กับการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Modern Cancer Therapy with Precision Medicine for Pharmacist)
ชื่อการประชุม (Online)การรักษามะเร็งสมัยใหม่กับการแพทย์แม่นยำสำหรับเภสัชกร (Modern Cancer Therapy with Precision Medicine for Pharmacist)
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-041-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 23 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรคและลักษณะทางพันธุกรรม เภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenetics) และ เภสัชวิทยาจีโนม (pharmacogenomics) ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในลักษณะที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำ (precision medicine) ที่เน้นการรักษาตามลักษณะการตอบสนองของการรักษาต่อลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละราย กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญและเปลี่ยนแปลงลักษณะการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคมะเร็งสมัยใหม่ ซึ่งมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเซลปกติในร่างกายและการกลายพันธุ์นี้มีความซับซ้อนและมักทำให้การรักษาในแบบเดิมไม่ค่อยประสบผลสำเร็จในการรักษา การแพทย์แม่นยำที่อยู่บนพื้นฐานของเภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชวิทยาจีโนมจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน เภสัชกรซึ่งเป็นบุคคลากรสำคัญในด้านการใช้ยาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์ พร้อมรองรับบริบทและลักษณะการปฏิบัติงานที่กำลังเกิดขึ้นนี้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรจัดอบรมที่มุ่งให้เภสัชกรมีความรู้พื้นฐานสำคัญของการรักษาโรคมะเร็งกับการแพทย์แม่นยำ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษาเพิ่มเติมหรือประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติงานวิชาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1 ความรู้พื้นฐานสำคัญของการรักษามะเร็งสมัยใหม่และการแพทย์แม่นยำ
2 ได้เห็นตัวอย่างและทราบบริบทการประยุกต์ใช้เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำในการรักษามะเร็ง
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างงานเภสัชวิทยาพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนมและการแพทย์แม่นยำในการรักษามะเร็ง
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชวิทยาจีโนม การแพทย์แม่นยำ การรักษาโรคมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th