การประชุมวิชาการ
(Online)"เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น"
ชื่อการประชุม (Online)"เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-040-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันการเสริสร้างภูมิคุ้มกันและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเป็นปัจจัยที่ประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากการระบาดของการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และจะเปลี่ยนผ่านกลายเป็นโรคประจำถิ่นในเดือนถัดไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะคาดเดาได้ยาก
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "เสริมเกราะป้องกัน รับการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการโรคติดเชื้อโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น ระบบภูมิคุ้มกันที่จำเป็นต่อการรับมือกับโรค การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเสริมภูมิคุ้มกันอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 และการเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง บทบาทและความสำคัญของภูมิคุ้มกัน ต่อการระบาดของดารติดเชื้โควิด-19
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อย่างถูกต้องและปลอดภัย
คำสำคัญ
โรคประจำถิ่น,การเสริสร้างภูมิคุ้มกัน
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th