การประชุมวิชาการ
(Online)"โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร และหลักการเลือกใช้ใ้ห้ได้ผล"
ชื่อการประชุม (Online)"โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร และหลักการเลือกใช้ใ้ห้ได้ผล"
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-039-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 10 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน โรคในระบบทางเดินอาหารเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่พบได้บ่อยในร้านขายยา โดยผู้ป่วยมักจะเป็นซ้ำหรือมีอาการเรื้อรัง และรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันชองผู้ป่วย ต้องอาศัยการประเมินอาการและการรักษาที่เหมาะสม ร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อผลการรักษาที่ยั่งยืน
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ "โพรไบโอติกทางเลือกในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร และหลักการเลือกใช้ใ้ห้ได้ผล" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการโรคในระบบทางเดินอาหาร สาเหตุในการเกิดโรค ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย บทบาทของโพรไบโอติกต่อสุขภาพระบบทางเดินอาหาร แนวทางการเลือกใช้โพรไบโอติกในการรักษาฌรคในระบบทางเกินอาหาร รวมถึงคำแนะนำในการปรับพฤติกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดและการรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริบาลเภสัชกรรม
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรคในระบบทางเดินอาหาร
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึง บทบาทของโพรไบโอติกต่อสุขภาพระบบทางเดินอาหาร
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการเลือกใช้โพรไบโอติกในการรักษาโรคในทางเดินอาหาร แนวทางการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย
คำสำคัญ
โพรไบโอติก,ระบบทางเดินอาหาร,
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th