การประชุมวิชาการ
Review of oral anticoagulants in clinical practice
ชื่อการประชุม Review of oral anticoagulants in clinical practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-004-07-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลตากสิน
วันที่จัดการประชุม 19 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรโรงพยาบาลตากสิน 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในโรงพยาบาลตากสิน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ด้านเภสัชบำบัด (pharmacotherapy) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามหลักฐานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Review of anticoagulant จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลที่ทันสมัยด้านเภสัชบำบัดสำหรับยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (anticoagulant) โดยเน้นถึงแนวทางการใช้ยาอย่างเหมาะสมโดยพิจารณาถึงด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตากสิน จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการประชุมวิชาการ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเข้าใจในการใช้ยาดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด (anticoagulant)
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
anticoagulants
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสมัครกับทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน