การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรมอุตสาหการ สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-015-08-2565
สถานที่จัดการประชุม สภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข
วันที่จัดการประชุม 20 ส.ค. 2565 - 17 ธ.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม และมีความประสงค์ในการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Quality Risk Management)
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้ผลิตยาต้องมีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ผลิตมีความเหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายในการใช้ ถูกต้องตามข้อกำหนดในทะเบียนตำรับยาหรือตามการอนุญาตทดสอบผลิตภัณฑ์ยาในมนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคอันเนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาไม่มีคุณภาพ ประสิทธิศักย์ หรือความปลอดภัยเพียงพอ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงซึ่งต้องอาศัยความมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและทุกระดับในองค์กร ตลอดจนผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้องค์กรและผู้กระจายสินค้า
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพนี้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ผู้ผลิตจะต้องมีระบบคุณภาพที่ออกแบบอย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยควบรวมหลักเกณฑ์และวิธีการทีดีในการผลิต และการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพเข้าด้วยกัน ผู้ผลิตต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การวางแผน การออกแบบกระบวนการตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยา
วัตถุประสงค์
• เข้าใจและเรียนรู้หลักการ และกระบวนการ การจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
• ประยุกต์ใช้การจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพในระบบคุณภาพ ในการวิจัยและพัฒนา การจัดซื้อจัดหาและการจัดการวัสดุในการผลิต การออกแบบพื้นที่การผลิต การจัดซื้อจัดหาและติดตั้งเครื่องมือและระบบสนับสนุนการผลิต การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการตรวจประเมิน
• สามารถจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพอย่างเป็นระบบ
คำสำคัญ
Quality Risk Management
วิธีสมัครการประชุม
เภสัชกรที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้ 33 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ปิดรับลงทะเบียน 10 สิงหาคม 2565 รับจำนวนจำกัด 25 คน ค่าอบรมตลอดหลักสูตร 26,750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%) (สองหมื่นหกพันเจ็ดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ชำระค่าลงทะเบียน บัญชี สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทองหล่อ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 042-2-82031-1