การประชุมวิชาการ
การแพทย์แม่นยำ: หลักการและการประยุกต์ใช้สำหรับเภสัชกร (Precision Medicine: Principle and application for pharmacists)
ชื่อการประชุม การแพทย์แม่นยำ: หลักการและการประยุกต์ใช้สำหรับเภสัชกร (Precision Medicine: Principle and application for pharmacists)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-031-07-2565
สถานที่จัดการประชุม Webinar
วันที่จัดการประชุม 08 -09 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากข้อมูลที่ได้จากโครงการจีโนมมนุษย์ก่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นถึงรหัสทางพันธุกรรมของมนุษย์ ความเชื่อมโยงระหว่างพันธุกรรมกับกลไกต่าง ๆ ของร่างกาย ความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมถึงการใช้ยาและการรักษาด้วย ผลจากความแตกต่างของรหัสพันธุกรรมในแต่ละบุคคลส่งผลให้การตอบสนองต่อยาและการรักษาแตกต่างกัน
เพื่อให้การรักษามีประสิทธิผลจึงเกิดศาสตร์การแพทย์แบบแม่นยำ (Precision Medicine) ซึ่งเป็นการนำข้อมูลทางชีวเคมีของบุคคลทั้งพันธุกรรม และ โอมิกส์อื่นๆ มาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางเภสัชวิทยาเพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการรักษาทางคลินิก ซึ่งรวมถึงการรักษาด้วยยาด้วย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยจากการใช้ยาสูงที่สุด ในปัจจุบันการแพทย์แบบแม่นยำได้ถูกนำมาใช้ในสถานพยาบาลมากขึ้น ด้วยเหตุนี้โครงการอบรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์แบบแม่นยำ เพื่อที่เภสัชกร นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์แบบแม่นยำตั้งแต่การวิเคราะห์จีโนมและโอมิกส์อื่นๆ ความสัมพันธ์ทางเภสัชวิทยา จนถึงตัวอย่างการนำไปใช้ในทางคลินิกเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์จีโนมและโอมิกส์อื่นๆ
2. เข้าใจหลักการทางเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ
3. เข้าใจการนำการแพทย์แบบแม่นยำไปประยุกต์ใช้ในทางคลินิก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-8266 หรือ e-mail: ce@pharm.chula.ac.th โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 500 บาท