การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “การจัดทำ Graphical Abstract สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์”
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2565 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “การจัดทำ Graphical Abstract สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทางเภสัชศาสตร์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-015-07-2565
สถานที่จัดการประชุม (รูปแบบ on site workshop) ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะเภสัชศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 11 -12 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
บทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract ของบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราววิจัยสื่อเป็นภาพ เป็นลักษณะการสื่อสารระหว่างผู้เขียนหรือผู้วิจัย กับผู้อ่านด้วยรูปภาพโดยภาพจะเป็นการเล่าเรื่องอย่างย่อของงาน ซึ่งปัจจุบัน graphical abstract มีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นส่วนที่ช่วยดึงดูดให้ผู้อ่านบทความเข้าใจเรื่องราวของงานได้ง่าย รูปแบบ graphical abstract ไม่ได้มีความสำคัญแต่ในการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติหรือระดับชาติเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการทำข้อเสนอโครงการขอทุน หรือ การทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อปิดทุนต่างๆ อีกด้วย
การทำบทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract ให้ประสบความสำเร็จจะต้องสามารถนำรูปภาพนั้นสื่อสารกับผู้อ่านหรือ ผู้ให้ทุนได้เข้าใจง่าย มีลักษณะกระชับและครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ได้ นอกจากนี้ภาพที่ใช้นำเสนอนั้นควรมีความน่าสนใจ สวยงาม คมชัด เพื่อสามารถดึงดูดให้ผู้อ่านเข้ามาอ่านหรือสนใจงานวิจัยชิ้นที่ต้องการ สำหรับเทคนิคที่นำมาใช้ในการจัดทำบทคัดย่อนี้ควรจะเป็นวิธีที่ไม่ยุ่งยากมาก นักวิจัยหรือผู้สนใจเข้าถึงได้อีกทั้งยังถูกกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจกับหลักการจัดทำ และเทคนิคต่างๆ
2. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจสามารถจัดทำบทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract ได้ด้วยตนเองในรูปแบบที่ทันสมัย และดึงดูดใจ
3. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจที่เข้าร่วม ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดทำ บทคัดย่อในรูปแบบ graphical abstract
คำสำคัญ
Graphical Abstract
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณพงศ์พัฒน์ โทร 02-9869214 ต่อ 4285 อีเมล khong@tu.ac.th หรือ https://forms.gle/qeYDpQhT2RAxt84W8 ลงทะเบียนฟรี