การประชุมวิชาการ
(online) Preservative and taste masking for liquid formulation
ชื่อการประชุม (online) Preservative and taste masking for liquid formulation
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-014-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 27 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานใน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Preservatives are unique set of excipients which have critical role to protect degradation of formulation from microbial contamination and prolong shelf life of formulation. Ideal preservative should be non-toxic, inert, compatible, wide-microbial activity etc. Preservatives are used in different types of formulations like liquid multi-use injectable and ophthalmic formulations, topical semi-solid/liquid formulations, nasal liquid formulations etc. Selection of preservatives is very critical task because it depends upon multiple factors like route of administrations, pH of formulation, type of formulation, toxicity, compatibility with other excipients etc.
Bitter medications are an important issue for the pharmaceutical industry, especially for pediatric applications. Several APIs and fillers are bitter-tasting. Patients’ compliance and the therapeutic benefit are supported by a pleasant taste of pharmaceutical formulations.
วัตถุประสงค์
• What is ideal preservative
• How to select preservative for your formulation
• How to solve bitter-tasting in your drug formulation with several methods
• How to optimize the patients´taste experience of your formulations
• How sweeteners can be differentiated by their sensory profiles and features.
คำสำคัญ
Preservatives, taste masking
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ วิทยากร : Dr. Smita Rajput.Maketing manager , Merck Life Science Ltd.India Dr. Smita Rajput , Field Marketing Manager, Merck Life Science Ltd.India ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เภสัชกรที่เข้าร่วมอบรมและผ่านการทดสอบจะได้ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง