การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมสัมมนาการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อการประชุม โครงการอบรมสัมมนาการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-002-06-2565
สถานที่จัดการประชุม อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
วันที่จัดการประชุม 30 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านเชื้อจุลินทรีย์ และผู้สนใจ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เป็นข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยประกาศให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 360 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป แทนที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ เกี่ยวกับมาตรฐานการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรียและโลหะหนัก พ.ศ. 2547
ข้อกำหนดมาตรฐานและวิธีทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ใน 2 ประกาศมีความแตกต่างกัน ดังนั้นกลุ่มตรวจคุณภาพเภสัชภัณฑ์ทางชีววิทยา สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการทดสอบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ พ.ศ. 2547 จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพยาแผนโบราณหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ทราบถึงวิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะด้านเชื้อจุลินทรีย์ตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านเชื้อจุลินทรีย์ได้ทราบวิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดเฉพาะด้านเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง วิธีควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2564
คำสำคัญ
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ สมุนไพร
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่าน google form https://forms.gle/XnjexnfYJ6bQ21uY8