การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2565 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและการบันทึกข้อมูลบริการ
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2565 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและการบันทึกข้อมูลบริการ
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-007-06-2565
สถานที่จัดการประชุม ประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 21 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน และ เภสัชกรร้านยาคุณภาพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบันทึกข้อมูลการให้บริการต่างๆ อาทิ จัดการปัญหาเรื่องยาในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การบริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง การคัดกรองความเสี่ยง COPD และการคัดกรองหลอดเลือดสมองตีบ และเทคนิกในการชักจูงผู้สูบบุหรี่เพื่อให้หันมาสนใจที่จะเลิกบุหรี่ รวมทั้งกิจกรรมบริการใหม่ๆที่เกิดในช่วง COVID19 เช่น การติดตามอาการ Long Covid โดยมีกลุ่มร้านยาที่เข้ามาใหม่ ร้านยาคุณภาพที่สนใจงานคุณภาพ ( บริการตามโครงการ ฯ ) รวมทั้งเภสัชกรอาสาที่สมัครเข้ามาเพิ่มในช่วง COVID19 ที่ผ่านมา เภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยา เภสัชกรอาสาในโครงการฯ โดยเฉพาะที่สมัครเข้ามาใหม่ในปี 64-65 จำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาเทคนิกการให้บริการและวิธีการบันทึกข้อมูลรายงานให้ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดในโครงการและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Act ( PDPA) เพื่อที่จะได้ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในมิติต่างๆต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้เรื่องแนวทางการบันทึกข้อมูลการให้บริการต่างๆตามโครงการที่เพิ่มขึ้น
2. เพื่อพัฒนาให้เภสัชกรมีเทคนิคการจูงใจ มีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำ แก่ประชาชนในงานสร้างเสริมสุขภาพและการเลิกบุหรี่
3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และความรู้เรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Act / PDPA) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบันทึกประวัติการให้บริการตามโครงการ ฯ
คำสำคัญ
ข้อมูลการให้บริการ , PDPA
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจลงทะเบียนที่ : https://forms.gle/GrCNM2p47rV3xppFA ผู้จัดการประชุม ฯ จะส่ง Link การเข้าประชุมในระบบZoom แก่ผู้สมัครในวันที่ 20 มิถุนายน 65 ( ก่อนวันประชุม 1 วัน )