การประชุมวิชาการ
(Online)“24/4 Estrogen Free & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique”
ชื่อการประชุม (Online)“24/4 Estrogen Free & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-038-07-2565
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 09 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในบริบทของสถานพยาบาล และร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการประเมินอาการ และความรุนแรงของโรค รวมถึงการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ที่มาใช้บริการ ปัจจุบันพบว่าประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนครอบครัวมากขึ้น โดยยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด เป็นหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยม ซึ่งในท้องตลาดนั้นมียาคุมกำเนิดชนิดเม็ดอยู่หลากหลายประเภท และหลากหลายตัวยาสำคัญ ซึ่งมีความเหมาะสม วิธีการรับประทาน และข้อควรระมัดระวังแตกต่างกันไป ความรู้ความเข้าใจในการประเมินข้อมูลและลักษณะของผู้ที่ต้องการรับประทานยาคุมกำเนิด และการเลือกใช้ยาคุมกำเนิดให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการให้คำแนะนำการรับประทานยา เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ด
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “24/4 Estrogen Free & 24/4 Ultra Low dose Oral Contraceptive Counseling technique”
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินข้อมูลและลักษณะของผู้ที่ต้องการรับประทานยาคุมกำเนิด แนวทางการแนะนำยาคุมกำเนิดที่เหมาะสม บทบาทของยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดแบบ 24/4 Estrogen Free และ 24/4 Ultra low dose OCs รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และแนวทางการวางแผนครวบครัว ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อจำกัดของผู้ที่มาใช้บริการ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว และบทบาทของยาคุมกำเนิด

2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจถึงการประเมินข้อมูลและลักษณะของผู้ที่ต้องการรับประทานยาคุมกำเนิด แนวทางการแนะนำยาคุมกำเนิดที่เหมาะสม
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดชนิด 24/4 Estrogen Free และ 24/4 Ultra low dose OCs
คำสำคัญ
ยาคุมกำเนิด,การวางแผนครอบครัว
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th