การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2565 เรื่อง Pharmacopoeia: Practices & Regulations (Virtual meeting)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2565 เรื่อง Pharmacopoeia: Practices & Regulations (Virtual meeting)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-003-06-2565
สถานที่จัดการประชุม Virtual meeting - ZOOM
วันที่จัดการประชุม 24 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องแนวทางการกำหนดข้อกำหนดมาตรฐาน (specification) ตามตำรายาเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ตัวยาสำคัญ ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูป และสารปรุงแต่ง ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา มีหลักเกณฑ์การยอมรับ Current Pharmacopoeia ซึ่งมีผลต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาในการกำหนดข้อกำหนดมาตรฐานตำรับยา คณะกรรมการสมาคมฯเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2565 เรื่อง Pharmacopoeia: Practices & Regulations ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 8:30-12:30 น. แบบ Virtual meeting (zoom) ในการประชุมนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานตามตำรายาฉบับปัจจุบัน (Current Pharmacopoeia) รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับ International practices และมุมมองจากผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการปรับใช้ Current Pharmacopoeia ดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกให้เข้าใจในหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนและนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
1) บทบาทแนวทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาตามหลักเกณฑ์การยอมรับ Current Pharmacopoeia
2) ข้อมูลกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใหม่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาของกองยา ที่มีผลต่องานด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์ ในการกำหนด specification
3) International practices สำหรับ Current Pharmacopoeia
4) ผลกระทบจากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนในการปรับใช้ Current Pharmacopoeia
5) การเตรียมแผนงานและเอกสารให้ถูกต้องกับแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาตามหลักเกณฑ์การยอมรับ Current Pharmacopoeia
คำสำคัญ
Current Pharmacopoeia, Drug Application, Variation
วิธีสมัครการประชุม
สมาชิกสมาคมฯ ลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbVoxdiIwOu_7tUFIck42Gs5J2mVoXr3vlACB9HhUbhxJ4w/viewform?usp=sf_link บุคคลทั่วไปที่สนใจ (ค่าลงทะเบียน 500 บาท) สมัครได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsT-Brcu1tg7dcQZ7oLKUDvf_uZVG2cfQuTTIYdaTM-2paPQ/viewform?usp=sf_link