การประชุมวิชาการ
Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022 ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession”
ชื่อการประชุม Pharmacy SWU: Annual Scientific Meeting 2022 ความท้าทายของวิชาชีพเภสัชกรกับมุมมองในอนาคต “Future perspective and challenges in Pharmacy Profession”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-002-07-2565
สถานที่จัดการประชุม อบรมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)
วันที่จัดการประชุม 07 -08 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร อาจารย์ประจำแหล่งฝึก ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป ทั้งการทำงาน การค้าขาย ความเป็นอยู่ กล่าวคือ เราเจอกันในโลกเสมือนจริงมากขึ้น โลกแห่งข่าวสารข้อมูลกว้างขึ้น การเข้าถึงข้อมูลต่างๆทำได้ง่ายขึ้น ข้อมูลจริง และข้อมูลเท็จ แยกแยะได้ลำบาก นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโลกใหม่ที่การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ big data เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจของทั้งส่วนตัว ส่วนรวม รวมทั้งนโยบายในระดับประเทศ นโยบายทางสาธารณสุขก็เช่นกัน

เภสัชกร เป็นหนึ่งในบุคคลากรสาธารณสุขที่สำคัญ จำเป็นต้องมีความรู้อย่างทันสมัย ทั้งในแง่ของโรคและเทคโนโลยีการผลิตยา สมุนไพร รวมถึงระบบสาธารณสุข ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดอบรมวิชาการประจำปีขึ้น เพื่อปรับความรู้ของเภสัชกรให้ทันสมัย สามารถทำงานร่วมกับบุคคลากรสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันฉับพลันได้ โดยเริ่มจากการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเกี่ยวกับบทบาทของเภสัชกรในระบบสุขภาพไทยอนาคต บทบาทของเภสัชกรในยุคหลังโควิด ระบบ application ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีการผลิตยา เครื่องสำอาง และสมุนไพรในอนาคต รวมถึงการพัฒนาธุรกิจยาอย่างมีระบบ ร่วมบรรยายและอภิปรายโดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการพบปะ พูดคุยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และศิษย์เก่า ในการต่อยอดงานวิจัย และพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพในอนาคต
3.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และศิษย์เก่า ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำสำคัญ
เภสัชกร, บทบาท, ระบบสุขภาพ, มุมมองในอนาคต