การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และความปวดในร้านยา
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การดูแลโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และความปวดในร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-029-07-2565
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 07 -08 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร ร้านยา บู๊ทส์ รีเทล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรที่สนใจ จำนวน 150 คนต่อวัน รวม 2 วัน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือขั้นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรค ยา และแนวทางใหม่ๆในการรักษา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาที่เหมาะสมและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยาอย่างครบวงจร
ปัญหาโรคภูมิแพ้ เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยและมีผู้เข้ามาขอรับคำปรึกษาที่ร้านยาเป็นจำนวนมาก ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนต้องเผชิญกับสารก่อภูมิแพ้รอบตัว จึงเป็นปัญหาที่สร้างความกังวลและรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย สำหรับโรคผิวหนังจัดได้ว่าเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆในร้านยาเช่นกัน เภสัชกรควรที่จะมีความรู้ในการจำแนกโรคทางผิวหนัง รวมไปถึงการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมกับการดำเนินไปของโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ในสภาวะปัจจุบันที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องนั่งทำงานตลอดทั้งวัน อาจทำให้เกิดอาการปวด เมื่อยล้า ซึ่งส่งผลระยะยาวกลายเป็นการปวดที่รุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับคำแนะนำอย่างถูกวิธี การเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เภสัชกรสามารถดูและและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านยา และยกระดับการดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการอย่างเหมาะสม ทางบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “การดูแลโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และความปวดในร้านยา” โดยคาดหวังว่า โครงการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรทุกท่านที่ปฏิบัติงานที่บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) ซึ่งจะนำความรู้จากโครงการครั้งนี้มาประกอบการให้บริการด้านเภสัชกรรมที่เหมาะสมในชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าประชุมทุกท่านได้รับความรู้ที่ทันสมัย เพิ่มความมั่นใจในการให้คำแนะนำเรื่องที่พบได้บ่อยในร้านยา โดยมุ่งเน้นที่การจัดการโรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง และความปวด ซึ่งจะนำไปสู่การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมและลดโอกาสการใช้ยาที่มากเกินความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ เภสัชกรหญิง อุษาพร ศรีสุวัจฉรีย์, E-mail: Usaporn.srisuwatcharee@bootsrt.com เพื่อขอรับ Link หรือ QR code สำหรับการลงทะเบียน