การประชุมวิชาการ
โครงการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อการประชุม โครงการ พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-014-07-2565
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
วันที่จัดการประชุม 02 -03 ก.ค. 2565
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง มีเป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) ของกรมการแพทย์ (พ.ศ. 2560-2579) “ประชาชนสุขภาพดีได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาคการแพทย์ไทยเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย” และพันธกิจของกรมการแพทย์ “สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล จากข้อมูลระบบสารสนเทศโรคผิวหนังของเขตสุขภาพที่ 12 (HIS for Skin) พบว่าภาระโรคของผู้ที่มารับบริการในเขตสุขภาพที่ 12 ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังในปี2560 ถึง 2562 โดย 3 กลุ่มโรคที่เป็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1. โรคผิวหนังอักเสบ (100,412, 74,493, และ 46,004 ตามลำดับ) 2. โรคเชื้อรา (45,592, 37,476, และ 20,847 ตามลำดับ) และ 3. โรคจากการประกอบอาชีพ (โรคผิวหนังอักเสบ, โรคผื่นแพ้สัมผัส และโรคผิวหนังจากการระคายเคือง) ทั้ง 3 กลุ่มโรคมีสาเหตุการก่อโรคที่เป็นปัจจัยหลักจากสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคใต้แบบร้อนชื้น โดยส่วนใหญ่ความรุนแรงของโรคไม่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่มีอาการเรื้อรังเป็นๆหายๆก่อความรำคาญรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน และมีผลต่อคุณภาพชีวิต รวมไปถึงบุคลิกภาพของผู้รับบริการ
ดังนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสหวิชาชีพของเครือข่ายสุขภาพ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาโรคผิวหนังในพื้นที่ รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาโรคผิวหนังในระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลโรคผิวหนังจึงเห็นความสำคัญในพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแบบองค์รวม” เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจของกรมการแพทย์ และยุทธศาสตร์ชาติและกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
คำสำคัญ
เภสัชกรรมโรคผิวหนัง