การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-015-05-2565
สถานที่จัดการประชุม Online ผ่าน Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ค. 2565 - 05 มิ.ย. 2565
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่มีประสบการณ์ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ อย่างน้อย 10 ปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 22.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
การบังคับใช้กฎหมา